Ανανέωση διπλώματος

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Δίπλωμα
  2. Ταυτότητα
  3. Α.Φ.Μ. (σε δημόσιο έντυπο)
  4. 3 φωτογραφίες διαβατηρίου
  5. Υπ. δήλωση και εξουσιοδότηση (από το γραφείο μας)

Η σχολή μας  θα αναλάβει όλη την διαδικασία για την κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι και την παραλαβή του νέου διπλώματος σας.