Δήλωση ABS

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα (εάν πρόκειται για εταιρεία , του διαχειριστή)
  3. Φ.Ε.Κ. ή καταστατικό (εάν πρόκειται για εταιρεία)
  4. Κ.Τ.Ε.Ο. (σε ισχύ, με περασμένο τον μηχανισμό του ABS)
  5. Τιμολόγιο εγκατάστασης
  6. Βεβαίωση εγκατάστασης (από το συνεργείο)
  7. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.